Põhikiri

1. Nimetus ja asukoht

1.1. Ühingu nimetus on mittetulundusühing Pärnumaa Ettevõtete Koda (edaspidi põhikirja tekstis nimetatud “Koda”).

1.2. Koja asukoht on Pärnu linn. 

2. Üldsätted

2.1. Koda on kasumit mittetaotlev eraõiguslik juriidiline isik, mille õigusvõime tekib tema kandmisega mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse.

2.2. Koda ühendab vabatahtlikkuse alusel Pärnumaa majanduspiikonna (PMP) ettevõtteid ja ettevõtlusega seotud valdkondades tegutsevaid isikuid.

2.3. Koda juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja õigusaktidest ning käesolevast põhikirjast.

2.3. Koda vastutab oma kohustuste eest talle kuuluva varaga. Koda ei vastuta oma liikmete kohustute eest. Koja liikmed ei vastuta Koja kohustuste eest.

3. Koja eesmärgid ja tegevus

3.1. Koja põhiline eesmärk on Pärnumaa ettevõtluskeskkonna konkurentsivõime tugevdamine nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt ning liikmete ühiste huvide esindamine kõigis avalikõiguslikes ning muudes organisatsioonides.

3.2. Eesmärkide teostamiseks viib Koda ellu järgmisi tegevusi:

3.2.1. PMP kui ühtse ettevõtlusregiooni teadvustamine;
3.2.2. PMP ühiste huvide esindamine ja kaitsmine;
3.2.3. Ühtse kogukondliku arvamuse kujundamine PMP sotsiaalset ja majanduslikku arengut puudutavates küsimustes;
3.2.4. Partnerlus ametiasutustele PMP puudutavate küsimuste lahendamisel;
3.2.5. Ettevõtluse tugiteenuste kättesaadavuse parendamine;
3.2.6. Koolituste ja konverentside korraldamine vastavalt liikmete vajadustele;
3.2.7. Ettevõtjate tunnustamine ja erinevate suhtlemise võimaluste loomine;
3.2.8. Liikmete huvides info ja kontaktide kogumine ja vahendamine;
3.2.9. Muud tegevused, mis toetavad PMP arengut.
 

3.3. Koja liikmete koostöö oluliseks vormiks on Koja liikmete üldkogu. Üldkogu on perioodiliselt toimuv ja mingile konkreetsele teemale suunatud Koja liikmete kokkusaamine, mida ei vormistata Koja üldkoosolekuna seaduse ja käesoleva põhikirja mõistes.

4. Koja vara ja selle kasutamise kord

4.1. Koja vara moodustub:

a) liikmete liikmemaksudest ning sihtotstarbelistest maksetest;
b) varalistest annetustest ja eraldistest;
c) muudest seaduslikest tuludest.
 

4.2. Koda koostab majandustegevuse planeerimiseks eelarve.

4.3. Liikmemaksu suuruse ja tasumise korra kehtestab Koja volinike koosolek.

4.4. Koja vara võib kasutada ainult põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks.

4.5. Koda ei või jaotada kasumit ja muud vara oma liikmete vahel.

4.6. Koja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

4.7. Liikmemaksu on kohustatud maksma kõik, kes on majandusaasta alguse seisuga Koja liikmed.

5. Koja liikmed

5.1. Koja liikmeks võib olla iga juriidiline või vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes täidab Koja põhikirja ja juhtimisorganite otsuseid.

5.2. Koja liikmeks vastuvõtmine toimub kirjaliku avalduse alusel põhikirjas ettenähtud korras. Kojal peab olema vähemalt kolm liiget.

5.3. Koja liikmete arvestust ja registrit peab juhatus.

5.4. Liikmel on õigus:

5.4.1. Võtta osa Koja üldkoosolekust ja muust Koja tegevusest;
5.4.2. Valida ja olla valitud Koja juhtimisorganitesse;
5.4.3. Saada teavet Koja tegevuse kohta;
5.4.4. Kasutada soodustingimustel Koja poolt kehtestatud teenuseid.
5.4.5. Muud käeolevast põhikirjast ja Koja juhtimisorganite otsustest tulenevad õigused.
 

5.5. Liige on kohustatud:

5.5.1. Täitma Koja põhikirja nõudeid ja juhtimisorganite otsuseid;
5.5.2. Tasuma õigeaegselt liikmemaksu;
5.5.3. Osalema Koja töös ja hoiduma Koja maine kahjustamisest.
 

5.6. Koja liige arvatakse Kojast välja:

5.6.1. Juriidilise isiku likvideerimisel või füüsilise isiku surma korral;
5.6.2. Kui Koja liige ei täida põhikirja või juhtimisorganite otsuseid;
5.6.3. Kui Koja liige kahjustab olulisel määral Koja mainet;
5.6.4. Koja liikme avalduse alusel.

6. Koja juhtumine

6.1. Koja kõrgeimaks juhtimisorganiks on liikmete üldkoosolek. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Koja juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud Koja muude juhtimisorganite pädevusse.

6.2. Koja üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.2.1. Põhikirja muutmine;
6.2.2. Volinike valimine ja tagasikutsumine;
6.2.3. Juhatuse liikmete valimine ja tagasikutsumine;
6.2.4. Majandusaasta aruande kinnitamine;
6.2.5. Koja lõpetamise, ühinemise ja jagunemise otsustamine;
6.2.6. Muude küsimuste otsustamine, mida seaduse või põhikirja järgi otsustab mittetulundusühingu üldkoosolek või mis on juhatuse poolt võetud üldkoosoleku päevakorda.

7. Koja üldkoosolek

7.1. Koja üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seadusega ettenähtud korras.

7.2. Üldkoosoleku päevakorra määrab juhatus, kui seadusest ei tulene teisiti.

7.3. Koja liige võib üldkoosolekul osaleda ise või esindaja kaudu. Esindaja volitused on seadusejärgsed või tal peab olema esindamiseks kirjalik volikiri.

7.4. Koja üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul on esindatud üle poole Koja liikmetest. Kui üldkoosolekule ei ilmunud nõutav arv liikmeid, tuleb 3 nädala jooksul sama päevakorraga koosolek uuesti kokku kutsuda.

7.5. Kui kahel järjestikusel Koja üldkoosolekul ei ole koosoleku läbiviimiseks vajalikku kvoorumit kokku tulnud, siis kolmanda koosoleku saab läbi viia olenemata koosolekul esindatud Koja liikmete arvust.

7.6. Koja üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud Koja liikmetest, kui seaduses või põhikirjas ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.

7.7. Üldkoosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokollile tuleb lisada koosolekul osalenud liikmete allkirjadega nimekiri.

8. Koja volinike koosolek

8.1. Koja üldkoosolek võib võtta vastu otsuse, et üldkoosolek valib Koja juhtimiseks volinikud. Volinikud valitakse volituste tähtajaga kuni 3 aastat. Volinik saab osaleda Koja juhtimises, kui tema volitused on kehtivad.

8.2. Valitud volinike arv on 8 kuni 16. Volinikud juhivad Koja tegevust põhikirjaga määratud ulatuses volinike koosoleku kaudu.

8.3. Volinike koosoleku kutsub kokku ja koosoleku viib läbi Koja juhatus. Volinike koosolek võtab otsused vastu häälteenamusega valitud volinike koguarvust.

8.4. Koja Volikogu pädevusse kuulub eelkõige:

8.4.1. Kontrolli teostamine Koja juhatuse töö üle;
8.4.2. Koja tegevusplaani kinnitamine;
8.4.3. Liikmemaksu suuruse ja laekumise korra kinnitamine;
8.4.4. Juhatuse liikmete töö tasustamise tingimuse kindlaksmääramine;
8.4.5. Koja tegevuse eelarve kinnitamine ja selle täitmise kontroll;
8.4.6. Koja liikmete väljaarvamine põhikirjaga ettenähtud juhtudel;
8.4.7. Kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja koormamine;
8.4.8. Muud üldkoosoleku poolt Volinike koosoleku pädevusse antud küsimused.
 

8.5. Kui koja üldkoosolek ei ole Koja juhtimiseks volinikke valinud, siis otsustab põhikirja käesoleva punktis loetletud küsimusi Koja üldkoosolek.

9. Koja juhatus

9.1. Koda juhib ja esindab Koja juhatus.

9.2. Koja juhatuses on 2-5 liiget.

9.3. Koja liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus.

9.4. Juhatus korraldab Koja liikmete ja liikmemaksude arvestuse.

9.5. Juhatuse igal liikmel on iseseisvalt õigus Koda esindada põhikirjaga ettenähtud ulatuses. Juhatuse liikmed on kohustatud Koja esindamisel ja Koja nimel tehingute tegemisel jälgima Koja põhikirjas ettenähtud piiranguid ning kehtivaid Koja üldkoosoleku ja Volikogu otsuseid.

9.6. Kui juhatuse liige on Koja liige või selle esindaja, siis võib juhatuse liige olla valitud Koja volinikuks.

9.7. Juhatus võib olulisemad juhatuse pädevusse kuuluvad otsused vastu võtta juhatuse koosolekul. Otsuse võib teha, kui koosolekul osales üle poole juhatuse liikmetest. Otsustamiseks on vajalik juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

9.8. Juhatuse liige valitakse kuni viieks aastaks.

10. Koja lõpetamine, ühinemine, jagunemine

10.1. Koda on asutatud piiramatu tähtajaga.

10.2. Koja ühinemine, jagunemine või lõpetamine toimub seaduses sätestatud alustel ja korras.

11. Koja varajaotus koja lõpetamise korral

11.1. Üldkoosoleku otsusega määratud likvideerijad lõpetavad Koja tegevuse, nõuavad sisse võlad, müüvad vara ja rahuldavad võlausaldajate nõuded. Likvideerijad kasutavad nõuete rahuldamisest üle jäänud vara Koja põhikirjas ettenähtud eesmärkidel või annavad üldkoosoleku otsusel järelejäänud vara üle mõnele teisele mittetulundusühingule või kohalikule omavalitsusele.

Käesolev põhikiri on kinnitatud mittetulundusühingu Pärnumaa Ettevõtete Koda asutamislepinguga.

Asutajad:

Strand AS, keda esindab juhatuse liige Egon Elstein;

OÜ Kinnisvaraekspert Pärnu, keda esindab juhatuse liige Peeter Prisk

AS Pärnu KEK, keda esindab juhatuse liige Ervin Luur;

WenTextil OÜ, keda esindab juhatuse liige Mati Tiimus;

Salva Kindlustuse AS, keda esindab volikirja alusel Salva Kindlustuse AS Pärnu ja Saaremaa regiooni juht Andres Sooniste;